Quy định về mức lương cần đóng BHXH cập nhật năm 2020

22/07/2020 Phạm Tài 0

uy định mới về mức lương cần đóng BHXH năm 2020 với mức đóng trên cơ sở lương và phụ cấp sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Cách tính mới này đảm bảo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, bình ổn quỹ lương hưu và để đảm bảo tương lai lâu dài cho người lao động.