Cập nhật mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu trí năm 2020

Cập nhật mới nhất về điều kiện hưởng lương hưu trí năm 2020

Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động sẽ được hưởng lương hưu theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ người lao động cần đáp ứng được các điều kiện quy định tại Luật lao động năm 2019 vậy điều kiện hưởng lương hưu trí tính đến năm 2020 là gì? Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đến bạn đọc chi tiết nhất.

Đôi nét về Chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí là một trong những chế độ đặc biệt mà người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) được hưởng. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

Đối tượng hưởng lương hưu trí

Hình ảnh minh họa – Internet

Căn cứ theo Điều 53, Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng được áp dụng chế độ hưu trí bao gồm các đối tượng là người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Luật này. Cụ thể gồm có 9 nhóm đối tượng như sau:

 1. a, Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 2. b, Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 3. c, Cán bộ, công chức, viên chức;
 4. d, Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 5. đ, Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 6. e, Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 7. g, Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 8. h, Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 9. i, Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Điều kiện hưởng lương hưu trí

Quy định tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, người lao động tham gia BHXH phải đáp ứng các điều kiện về thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội và độ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm hiện tại – Năm 2020. Cụ thể các điều kiện hưởng lương hưu gồm có:

Hình ảnh mình họa – internet

Đối với bảo hiểm bắt buộc

 • NLĐ xác nhận nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp:
  1. Lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
  2. Lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
   Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
  3. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp đặc biệt được quy định riêng

 • Người lao động là sĩ quan quân đội, hoặc đối tượng thuộc cơ quan quân đội (quy định tại Điểm đ và Điểm e, Khoản 1, Điều 2 của Luật này) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  1. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác.
  2. Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
  3. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
  4. Đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện chỉ bắt buộc về thời gian tham gia BHXH và độ tuổi. Người lao động đảm bảo đủ 20 năm đóng BHXH và đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định – Năm 2020 độ tuổi nghỉ hưu được áp dụng là 55 tuổi với lao động nữ và 60 tuổi đối với lao động nam.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… có điều kiện hưởng lương hưu được quy định riêng tại Điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 • Người lao động đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  1. Năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
  2. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Người lao động là sĩ quan quân đội hoặc làm việc trong quân đội (Quy định tại Điểm đ, e Khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014) khi nghỉ việc đảm bảo có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  1. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
  2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 so với điều kiện hưởng lương hưu năm 2020 thay đổi do độ tuổi nghỉ hưu tăng. Để đủ điều kiện hưởng lương hưu người lao động vào năm 2021 sẽ phải đảm bảo có độ tuổi nghỉ hưu cao hơn so với người lao động nghỉ hưu vào các năm 2020. Điều kiện này sẽ tăng dần cho đến năm 2028 nam đủ 62 tuổi, năm 2035 nữ đủ 60 tuổi.

Cập nhật điều kiện hưởng lương hưu từ 1/1/2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 169, Bộ luật lao động 2019 ban hành ngày 20/11/2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Nguồn: ebh.vn

Như vậy, người lao động từ 1/1/2021 sẽ phải đảm bảo quy định về thời gian đóng BHXH như đối với năm 2020. Tuy nhiên điều kiện về thời gian hưởng lương hưu sẽ thay đổi theo quy định mới quy định tại Bộ Luật lao động 2019.

Theo Bộ Luật lao động 2019 thì kể từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được quy định như sau:

 1. Đối với lao động nam đủ 60 tuổi 03 tháng, đối với lao động nữ đủ 55 tuổi 04 tháng; Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
 2. Tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình này cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 3. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định.

Đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định.

Điều kiện tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng bắt đầu từ năm 2021, người lao động sẽ có thời gian làm việc ở doanh nghiệp đơn vị nhiều hơn so với trước đây.

Kết luận

Các doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý điều kiện hưởng lương hưu, chủ động có kế hoạch sắp xếp công việc, bố trí lao động thay thế để không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh. Đối với người lao động căn cứ vào điều kiện hưởng lương hưu để ra quyết định nghỉ hưu cho phù hợp và có lợi nhất cho mình. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết trên đây sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết này.

Có thể bạn quan tâm:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*